Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 606ΕΔΥΕ
 • Εξάμηνο: 6ο
 • Διδάσκων Ακαδ. Έτος 2022-2023: Δημήτριος Καραμπατζάκης
 • Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό-Επιλογής (ΥΕ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 2 ώρες/εβδομάδα (60% της βαθμολογίας)
 • Διδασκαλία Φροντιστήριο: – ώρες/εβδομάδα
 • Διδασκαλία Εργαστηρίου: 1 + 1 ώρα/εβδομάδα (ξεχωριστό μάθημα – 40% της βαθμολογίας)
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 5
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία προχωρημένων γνώσεων που απαιτούνται για τη μελέτη, ανάλυση και σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Να γνωρίζουν τους τρόπους χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται στην σχεδίαση των αναλογικών ηλεκτρονικών ενός ενσωματωμένου συστήματος, όπως αντιστάσεων, πυκνωτών, πηνίων, διόδων, τρανζίστορ, ηλεκτρονόμων, τελεστικών ενισχυτών και χρονιστών.
 2. Να γνωρίζουν τους τρόπους χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται στην σχεδίαση των ψηφιακών ηλεκτρονικών ενός ενσωματωμένου συστήματος, όπως λογικών πυλών, κωδικοποιητών, αποκωδικοποιητών, πολυπλεκτών, αποπλεκτών, ψηφιακών συγκριτών, flipflop, μετρητών και καταχωρητών.
 3. Να γνωρίζουν την αρχιτεκτονική με την οποία είναι δομημένη μια μνήμη RAM και μια μνήμη ROM.
 4. Να κατανοούν τις έννοιες και τις αρχιτεκτονικές των παρακάτω μονάδων του μικροελεγκτή: 1. μονάδα ελέγχου, 2. μικροεπεξεργαστής, 3. μνήμη, 4. μονάδα εισόδου και 5. μονάδα εξόδου.
 5. Να εξειδικεύσουν τη γνώση τους στη αρχιτεκτονική δομή του μικροελεγκτή AVR της ATMEL ή του RP2040.
 6. Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τον τρόπο σύνταξης των εντολών σε γλώσσα Assembly.
 7. Να γνωρίζουν και να μπορεί να χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός ενός μικροεπεξεργαστή σε γλώσσα Assembly.
 8. Να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα προγραμματίζουν, σε γλώσσα Assembly, τον μικροελεγκτή Atmega8515 ή των RP2040.
 9. Να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν ένα πλήρες ενσωματωμένο σύστημα.
 10. Να γνωρίσουν την γλώσσα SysML για την μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων που διαθέτουν χαρακτηριστικά ενσωματωμένων συστημάτων και συστημάτων του διαδικτύου των πραγμάτων.
 11. Να γνωρίσουν βιομηχανικά συστήματα ενσωματωμένων συστημάτων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Eργασία σε ομάδες
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στα αναλογικά και τα ψηφιακά ηλεκτρονικά που χρησιμοποιούνται στα ενσωματωμένα συστήματα.
 2. Εισαγωγή στους μικροελεγκτές.
 3. Η αρχιτεκτονική δομή των μικροελεγκτών AVR ή RP2040.
 4. Ο μικροελεγκτής ΑΤmega8515 (ή RP2040) και τα υποσυστήματα μνήμης, μονάδων εισόδου εξόδου και χρονιστών.
 5. Σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος μικροελεγκτή.
 6. Προγραμματισμός του μικροελεγκτή ΑΤmega8515 (ή RP2040) σε γλώσσα Assembly, C ή MicroPython .
 7. Σύνδεση συσκευών εισόδου και εξόδου, ενδεικτών LED, συσκευών ήχου και συσκευών μεσαίου και μεγάλου ρεύματος.
 8. Διαμόρφωση εύρους παλμού PWM.
 9. Έλεγχος κινητήρα με σήματα PWM.
 10. Μετατροπές από ψηφιακό σε αναλογικό.
 11. Χρήση PID ελέγχου με μικροελεγκτή.
 12. Προγράμματα εφαρμογών σε γλώσσα Assembly, C ή MicroPython.
 13. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων με SysML.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι – Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης

 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
 • Παράδοση Εργασίας Εξαμήνου με χρήση του courses.cs.ihu.gr

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point presentations).
 • Ιστοσελίδα του μαθήματος με υποστηρικτικό και βοηθητικό υλικό.
 • Χρήση υπηρεσίας courses.cs.ihu.gr
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
 • Υλικό μαθήματος Moodle https://moodle.cs.ihu.gr/
 • Χρήση υλικού/λογισμικού τεχνολογίας ARDUINO UNO – AVR, ή MicroPython – RP2040 RISC.

Οργάνωση Διδασκαλίας

ΔραστηριότηταΦόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις26 ώρες
Γραπτές Εξετάσεις2 ώρες
Γραπτές Εργασίες 20 ώρες
Αυτοτελής Μελέτη25 ώρες
Σύνολο125 ώρες (5 ECTS)

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ) (60%) που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με συνδυασμό γνώσεων της θεωρίας, υπολογισμούς και κριτική αξιολόγηση.

ΙΙ. Παράδοση Εργασίας Εξαμήνου (40%) στα πλαίσια των εργαστηρικών ασκήσεων (είναι ξεχωριστό μάθημα) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και επιτρέπεται η εργασία σε ομάδες. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική στο εργαστήριο και ο φοιτητής που το έχει παρακολουθήσει επιτυχώς (χωρίς να κοπεί από απουσίες) έχει δικαίωμα να βαθμολογηθεί στις ασκήσεις.

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ανοικτό το κύριο σύγγραμμα του μαθήματος.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος ΒΜ = ΓΕ*0,6 + ΣΑ*0,4 πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Η τελική εξέταση φοιτητών με δυσλεξία ή σημαντικό πρόβλημα υγείας γίνεται μετά από συνεννόηση.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος «Εύδοξος»

 1. Ενσωματωμένα Συστήματα, Δ.Πογαρίδης, Εκδόσεις Δίσιγμα, 2015, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50661496 (Κύριο Σύγγραμμα)
 2. Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων, 2016, Δ. Σούντρης, Μ.Δασυγένης, DA VINCI Μ.Ε.Π.Ε, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59372855

Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

 1. Ενσωματωμένα συστήματα – Ο αθέατος ψηφιακός κόσμος, Δασυγένης Μηνάς, Σούντρης Δημήτριος, ttps://repository.kallipos.gr/handle/11419/2247
 2. Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Arduino, Π. Παπάζογλου, Σ. Π. Λιωνής, Εκδόσεις Τζιόλα

Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 1. Embedded C programming and the Atmel AVR, R. Barnet, L. O’Cull, S. Cox, Thomson Delmar Learning Inc., 2007.
 2. Embedded Systems Design, A.S. Berger, CPM Books, 2002.
 3. Εmbedded System Design, F. Vaahid, T. Givargis, John Wiley @ Sons Inc., 2002.
 4. Microcontroller Technology, P. Spasov, Prentice Hall, 1993.
 5. A Practical Guide to SysML, The Systems Modeling Language, Sanford Friedenthal, Alan Moore, Rick Steiner, Morgan Kaufmann Publishers.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 1. IEEE Embedded Systems Letters