Αποτελέσματα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου.